Oferta școlii 2017-2018

 

Oferta

CLASA PREGĂTITOARE

An școlar 2017-2018

 

În cadrul P.J. Școala Gimnazială „Smaranda, Dumitru Roman”, Vizurești vor funcționa două clase pregătitoare după cum urmează:

 • Școala Gimnazială „Smaranda, Dumitru Roman”, Vizurești – 1 clasă cu 25 de locuri disponibile.
 • Structura Școala Gimnazială Urziceanca – 1 clasă cu 25 de locuri disponibile.

Sălile sunt prevăzute cu mobilier, dotări și material didactic adecvat vârstei și activităților desfășurate de elevi.

Reclame

Anunț selecție parteneri

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA, DUMITRU ROMAN”  VIZUREŞTI

 

Nr.589/03.10.2016

ANUNT DE SELECŢIE PARTENERI

 

pentru propunerea de proiect ,, SCOALA ESTE SANSA TA’’ care va fi depus in cadrul

AXEI PRIORITARE 6 „ Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățareformale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

 

In conformitate cu dispozitiile art. (23) si (24) din OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă, cu modificarile şi completarile ulterioare;

 • Prevederile articolului 31 ,alin (5) si (6) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OGU nr. 64/2009 cu modoficarile si completarile ulterioare

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice POCU, Programul SCOALĂ PENTRU TOȚI”, AXA PRIORITARĂ 6 Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățareformale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA, DUMITRU ROMAN” VIZUREŞTI organizează selecţia partenerilor pentru participarea la un proiect finanţat din fonduri structurale.

Condiţiile dosarului de participare:

 1. Documente de functionare a entitatii:
 2. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care face dovada ca are ca obiect de activitate desfasurarea acelor activitati solicitate si cuprinse in anuntul de selectie;
 3. Certificatul de inregistrare fiscal
 4. declaraţie pe proprie raspundere privind numărul mediu de angajati in ultimii 2 ani.
 5. Documente specifice
 6. Declaraţie pe proprie răspundere (semnată şi stampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă angajamentul de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toata durata de implementare a proiectului;
 7. Scrisoare de intentie (semnata si stampilata de catre reprezentantul legal);
 8. Documente relevante care să ateste capacitatea entităţii de a implementa activităţile din proiectul pentru care va fi selectată;
 9. Fişa Partenerului completată cu informaţiile necesare pentru înscrierea partenerului în sistemul informatic MySMIS2014 (semnată şi stampilată de către reprezentantul legal)

 

 

 

 

 

 

Obiectivul general al proiectului

Proiectul îşi propune să contribuie la reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare” prin activităţi remedial/corective de reintegrare în educaţie a tinerilor care, din anumite motive, au abandonat sistemul educaţional şi nu au absolvit învăţămîntul obligatoriu şi care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare, în cadrul centrelor de învăţământ acreditate.

De asemenea, proiectul va promova acţiuni direcţionate atât către copii, preşcolari şi elevi expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii, cât şi către familiile acestora pentru creşterea numărului de copii/tineri reintegraţi în sistemul de educaţie, furnizând servicii de orientare şi consiliere, campanii de creştere a nivelului de conştientizare rolului educaţie formarea şi dezvoltarea profesională.

Aceste acțiuni sunt:

1.3.1.  Acțiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educație și prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a școlii”;

1.3.2.  Acțiuni destinate îmbunătățirii și diversificării serviciilor educaționale oferite;

1.3.3.  Acțiuni destinate dezvoltării capacității resurselor umane din școli.

Activităţile principale ale proiectului vor fi stabilite de comun acord după selecția patenerilor și constituirea parteneriatului proiectului.

Partenerii vor fi implicaţi în următoarele aspecte prezentate mai jos:

 • Implementarea proiectului
 • Furnizarea de expertiză, resurse umane şi materiale

Entităţile interesate să participle la selecţie vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intenţie, cu menţiunea “Pentru selecţia partenerilor POCU, AXA PRIORITARĂ 6Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formală, non formală și informală pentru reintegrarea în educație și formare”, la sediul unității de învățământ ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA, DUMITRU ROMAN” VIZUREŞTI, din localitatea Vizurești, comuna Ciocăneșto, Județul Dâmbovița, in format letric si PDF (pe suport electronic) si semnate de reprezentantii legali, pana la data de 20.10.2016.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate si selectate de către comisia de evaluare numită în acest sens de către conducerea unitaţii. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată prin afişare la avizierul Şcolii Gimnaziale ”SMARANDA, DUMITRU ROMAN” VIZUREŞTI.

 

       03.10.2016

  Director,

Prof.Sandu Nicoleta

Oferta scolii

Oferta educațională

aferentă anului școlar 2016-2017

pentru clasa pregătitoare

 

În cadrul P.J. Școala Gimnazială „Smaranda, Dumitru Roman”, Vizurești

vor funcționa două clase pregătitoare după cum urmează:

 • Școala Gimnazială „Smaranda, Dumitru Roman”, Vizurești – 1 clasă cu 25 de locuri disponibile.
 • Structura Școala Gimnazială Urziceanca – 1 clasă cu 25 de locuri disponibile.

Sălile sunt prevăzute cu mobilier, dotări și material didactic adecvat vârstei și activităților desfășurate de elevi.

 

CP 1CP 3CP 2CP 4DSCN2868DSCN2869DSCN2872DSCN2873